Section title text:  An FCJ Vocation.

Are you wondering where God is calling you in your life?

Find out more about the FCJ Sisters.  Gust mo bang malaman kung saan ka tinatawag ng Panginoon
                                                           s
a buhay mo ngayon?

Read about how some FCJ Sisters discovered their vocation.  Basahin ang iilan sa mga kuwento ng mga FCJ Sisters tungkol
                                                           sa kanilang mga bokasyon.

Find out about the vows.  Alamin ang tungkol sa 'vows'.

Contact an FCJ Sister  Paki- kontak sa FCJ Sister: Email Sr. Barbara.


Matatapat na Kasama ni Hesus ( FCJ Sisters)

Chalice and crucifix.Bilang mga Matatapat na Kasama ni Hesus, aming nararanasan na tinatawag kami ng Panginoon sa pang-araw-araw na buhay at ano ang nangyayari sa mundo.

Hangad naming maipadala kasama ni Hesus at sasamahan S'ya pagmamahal na walang Katapat.

Sa daigdig na puno ng kasakiman at kahirapan, inaalay namin ang aming sarili sa anumang gawain na gustong ipagawa ng Panginoon sa amin.

Back to top of pageAng mga FCJ Sisters ay may tatlong 'vows'.

Karalitaan - malayang pagbibigay
Ang mga bagay ay pagmamay-ari ng lahat, pagbibigay halaga sa pantao at pangkalikasan upang itaboy ang tugon sa pagmamay-ari.

Pagkamalinis - kalayaan na magmahal
Ang taos-puso naming pag-aalay sa Panginoon sa pamamagitan nitong 'vow', hangarin naming mahalin ang lahat ng tao.

Pagkamatapat: - kalayaan na mabuhay
Ang 'vow' na ito ay ang pakikinig ano ang kalooban ng Diyos, inimbitahan ang iba sa pagsunod sa buhay na aming pinili at sa mga desisyon na gagawin.

Back to top of page

Upang maangkin namin ang pangalang ito Matatapat na Kasama ni Hesus,
             ibibigay Ko ang lahat, lahat na meron Ako. (Marie Madeleine, foundress)